Onderverhuur en overbewoning

Onderverhuur en overbewoning appartementen

In de splitsingsakte is meestal een bepaling opgenomen over het in gebruik geven of verhuren van een appartement aan een ander. Hierin staat beschreven of het appartement kan worden verhuurd aan een ander. De huurder moet dan meestal een verklaring ondertekenen die inhoudt dat hij/zij het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement van de VvE zal naleven.

Soms zorgt onderverhuur voor overlast voor de andere eigenaren binnen de VvE. De VvE mag in een huishoudelijk reglement de verhuur niet verbieden of aan bepaalde voorwaarden verbinden. Tenzij de verhuur aan voorwaarden is verbonden in de splitsingsakte of als de zogenaamde ‘Annex 1’ van toepassing is verklaard. 
De Annex 1 is een variant op het model-splitsingsreglement. Hierin kan zijn bepaald dat bij verhuur de huurder het gebruik van het appartement alleen kan verkrijgen na voorafgaande toestemming van het bestuur of van de vergadering van eigenaars. Het bestuur of de vergadering mag de huurder dan alleen weigeren indien naar redelijkheid en billijkheid van de overige bewoners niet mag worden verlangd dat zij de huurder in hun midden opnemen. Dit soort situaties doet zich met name voor bij serviceflats, seniorenflats.

De gemeente Vlaardingen handhaaft op overbewoning vanuit oogpunt van brandveiligheid. Op grond van het Gebruiksbesluit (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken) wordt gehandhaafd met betrekking tot brandveiligheid wanneer er 5 of meer individuele huurders in één woning wonen. 
Daarnaast is een beleid vastgesteld dat er op is gericht om overbewoning, onveilige woonomstandigheden en overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Dit beleid wordt toegepast indien het gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente gaat tot handhaving over bij vier personen of meer in één woning, als er sprake is van kamergewijze verhuur.

VvE-beheerders, makelaars zouden hier, vanuit preventie, bij koop op kunnen wijzen en om (onder)verhuur te voorkomen, zou het VvE-bestuur dit punt kunnen agenderen voor zijn ledenvergadering.

De regels van verhuur van appartementen en of deze al dan niet is toegestaan: Verhuur.pdf (56 KB)